• Yat Tung Heen - Kowloon (Eaton, Hong Kong) VIP Room
  • Yat Tung Heen - Kowloon (Eaton, Hong Kong)
  • Yat Tung Heen - Kowloon (Eaton, Hong Kong) Bridal Room
  • Yat Tung Heen - Kowloon (Eaton, Hong Kong)
  • Yat Tung Heen - Kowloon (Eaton, Hong Kong)
  • Yat Tung Heen – Wan Chai
  • Yat Tung Heen – Wan Chai
  • Yat Tung Heen – Wan Chai
  • Yat Tung Heen – Wan Chai  Meeting